ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

  ISSN XXXX-XXXX (Online)

เผยแพร่แล้ว : 2023-12-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเต็ม


PDF

 

บทบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ

อมรรัตน์  นธะสนธิ์

PDF

 

สารบัญ


PDF

 

บทความวิชาการ


สื่อสารอย่างไรให้ผู้ป่วยเด็กร่วมมือในการทำหัตถการ

กมลทิพย์ รุยแก้ว และคณะ

1-12

 PDF

บทความวิจัย


สถานการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

เข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย์ และคณะ

13-24

 PDF

ผลของโปรแกรมการกระตุ้นพูดต่อพัฒนาการด้านภาษาในเด็กที่พูดช้า ที่มารับบริการคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลพัทลุง

จีรภา ณ พัทลุง

25-42

 PDF

บริการสุขภาพทางไกลต่อความเครียดและความรู้สึกเป็นภาระ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

จริญญา โคตรชนะ

43-57

 PDF

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นฤมล มูลประเสริฐ และคณะ

58-72

 PDF

ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลด่านช้าง

สุพรรษา รุ่งเรือง และนันทา สุนทรวิภาต

73-86

 PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลด่านช้าง: การศึกษาย้อนหลังแบบจับคู่

สุรีพร สินสุภางค์ และคณะ

87-99

 PDF

ความต้องการด้านข้อมูลและความเครียดของผู้ป่วยที่มารับบริการห้องผ่าตัดเล็ก โรงพยาบาลด่านช้าง

จิราพร คำศรีจันทร์ และคณะ

100-112

 PDF

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไต: การศึกษาเปรียบเทียบ

วีณา สุทธิดี และคณะ

113-126

 PDF

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลด่านช้าง

ดวงรัตน์ หาญพุฒ และนวลพรรณ ระโหฐาน

127-138

 PDF