วารสารสุขภาพและการพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพพยาบาลและสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบการบริหารจัดการแบบสากล คือ มีกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามจำนวนที่ สกอ.และ TCI กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN XXXX-XXXX (Online)

        ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์

       บรรณาธิการ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

  ISSN XXXX-XXXX (Online)

เผยแพร่แล้ว : 2022-12-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับเต็ม


PDF

 

บทบรรณาธิการ


บทบรรณาธิการ

อมรรัตน์  นธะสนธิ์

PDF

 

สารบัญ


PDF

 

บทความวิชาการ


การพัฒนา SUT Cancer Care® Chatbot เพื่อให้ความรู้สำหรับผู้ดูแลเด็กป่วยด้วยโรคมะเร็ง

ภัทรภร สฤษชสมบัติ และคณะ

1-9

  PDF

บทความวิจัย


การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus บนโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชลธิชา โหนชัย และปวีณา ลิมปิทีปราการ

10-25

  PDF